Zásady jsou platné od: 02/10/2020
Název (jméno): Pavel Beneš
Adresa sídla: Markvartovická 1928/2a, 748 01, Hlučín
Identifikační číslo: 68332912
Webové stránky: www.aminopelety.cz
Telefon: +420 775 687 298
E-mail: info@aminopelety.cz
Kontakt na pověřence (je-li jmenován):

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb.
Zabýváme se touto činností: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Konkrétní účely zpracování:
Poskytování služby, prodej zboží – Prodej zboží: amino pelety, krmivo pro ryby
Přímý marketing na klienty – Oslovení klietů s nabídkou služeb a zboží. Zasílání nabídek na
email, telefonické oslovení.

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:
Souhlas – Souhlas s uchováním osobních údajů. Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro
nabídky a marketingové účely.

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a
svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez
vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se
zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené
zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat
námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo
služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje základní – Jméno a příjmení
Kontaktní údaje – telefon, email, kontaktní adresa
Údaje týkající se informačních a komunikačních technologií – IP adresa, cookies
Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich
poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje
dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

Z webových stránek a poptávkového online formuláře.
Jak s údaji pracujeme?
Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových,
které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby
poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás
podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se
k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování
znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka
(pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).
Automatizované individuální rozhodování .
Profilování .

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:
Nepředáváme žádným třetím stranám

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek
nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni
takové změny udělat.

Obdobně můžeme být povinní poskytnout některé údaje na základě právních předpisů oprávněným
orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům určeným závaznými právními předpisy.

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského
prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to
ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno
v souladu s právními předpisy.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Osobní údaje zpracováváme:
Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě
zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na
uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu,
právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému
úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz)
nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete
zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to
přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše
kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené
(zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.
Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:
Šifrování, zabezpečení dat (zejm. citlivých) – webový SSL certifikát